آبان 7, 1400

تجویز سیگار الکترونیکی با نسخه پزشکی، کمک جدید برای ترک سیگار در انگلستان!

تجویز سیگار الکترونیکی با نسخه پزشکی، کمک جدید برای ترک سیگار در انگلستان!   نظام درمانی بریتانیا قرار است به زودی در انگلستان با تجویز پزشکی […]
پشتیبانی